Działając w imieniu firmy Seyo Sebastian Siutkowski, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Seyo Sebastian Siutkowski (zwany dalej Firma lub Seyo)– jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy REALIZACJI OFERTY FACEBOOK i https://e-skupnieruchomosci.pl/ PRZEZ Seyo , a także w celach marketingowych. Skorzystanie z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Seyo jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Seyo Sebastian Siutkowski, ul.Wiśniowa 27, 88-230 Piotrków Kujawski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców NIP 8891502835 REGON 368319185

 1. Seyo przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu realizacji oferty na Facebook i związanymi z stroną internetową https://e-skupnieruchomosci.pl/.

Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Seyo w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz związanego z stroną internetową https://e-skupnieruchomosci.pl/, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich. Państwa dane będą też przez Seyo profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez Seyo reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo Seyo przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej (https://e-skupnieruchomosci.pl/). Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 1. Seyo przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania OZNACZONY W OFERCIE FACEBOOK oraz stronie internetowej https://e-skupnieruchomosci.pl/, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji ZAMÓWIENIA lub dostępnych usług na stronie https://e-skupnieruchomosci.pl/, a także przez czas, w którym Seyo jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Seyo zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Seyo będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 4 lat od dnia SKORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z OFERTY NA FACEBOOK. Przez taki sam czas, Seyo będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Seyo tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

 1. Seyo przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres email

Profil na Facebook

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego.
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania informacji na tematy związane ze stroną, kontaktowania się z osobami telefonicznie (rozmowa i sms), drogą elektroniczną, przez portal facebook oraz aplikację messenger.

5 . Przetwarzanie przez Seyo wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Seyo mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

 1. Przetwarzanie PRZEZ Seyo wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. przedstawiania możliwości związanych z sprzedażą mieszkania, oddłużeniem – w celach informacyjnych, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Seyo.
 2. Przetwarzanie przez Seyo wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 3. Posiadane przez Seyo dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.
 4. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Seyo są: właściciel – Sebastian Siutkowski. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Seyo w Zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 5. Seyo nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych
 6. Seyo przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów Seyo przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 7. Seyo ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Sebastiana Siutkowskiego, który jest dostępny pod numerem telefonu: 574 685 921, oraz adresem e-mail biuro.seyo@gmail.com
 8. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Seyo na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Seyo danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować NIEZREALIZOWANIE OFERTY FACEBOOK lub innych związanych z firmą Seyo i stroną https://e-skupnieruchomosci.pl/.
 9. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail:

biuro.seyo@gmail.com , stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby

składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo

Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez

NAZWA FIRMY z siedzibą WPISAĆ SIEDZIBĘ moich danych osobowych”.

 1. Seyo informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych

i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na

ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Seyo Państwa danych osobowych

narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść

skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Seyo Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o

wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do

mnie przez NAZWA FIRMY”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie

danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego

działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych

osobowych.”

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale

zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z Seyo  lub podejmiecie

wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Seyo uzna, że

przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej

zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie

danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez

NAZWA FIRMY Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89

ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a

więc prawnie dozwolone Seyo wdroży jednocześnie odpowiednie środki

techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Seyo, jako administratora

danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.